Responsibility

อำนาจหน้าที่

Home >อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ