Media Production Learning Space

MPLS

Home >MPLS

MPLS

วิทยาเขตเชียงราย ได้พัฒนาพื้นที่ภายในสำนักงานให้เป็นห้อง Media Production Learning Space (MPLS) เพื่อบริการ อาจารย์ นิสิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนในการผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Platform เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (Community Engagement) สร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่น และบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการสู่เชิง พาณิชย์ด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

ห้องบันทึกเสียงห้องสตูดิโอถ่ายภาพห้องตัดต่อวิดิโอและกราฟิกดีไซน์