History

ประวัติความเป็นมา

Home >ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ตระหนักถึงความสำคัญในการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในระดับที่มีความสำคัญยิ่งต่อจังหวัดเชียงราย และภูมิภาคใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์

29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ในขณะนั้นดำเนินการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุนที่ดินจากจังหวัดเชียงราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 25 ไร่ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและอาคารห้องพักจำนวน 24 ห้อง เปิดทำการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ศูนย์บริการวิชาการเชียงราย

19 กันยายน 2553

ในระยะแรกได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง โดยสำนักงานการศึกษาภาคพิเศษเป็นผู้บริหารจัดการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เป็นปีที่ 65 16 กรกฎาคม 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และวันที่ 19 กันยายน 2553 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติยกฐานะศูนย์บริการวิชาการเชียงราย เป็นวิทยาเขตเชียงราย

ปัจจุบัน

วิทยาเขตเชียงรายตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ประมาณ 16 ไร่ เปิดการเรียนการสอน เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก