Events All

ปฏิทินกิจกรรมเช่าสถานที่

Home >ปฏิทินกิจกรรมเช่าสถานที่

ปฏิทินเช่าสถานที่

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนเชิงสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

29 เมษายน 2567 หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.

กิจกรรมแนะนำบริษัท

27 เมษายน 2567 ไอยรา แพลนเน็ต

กิจกรรมค่ายสายใยผู้นำกิจกรรม สานสัมพันธ์นิสิตวิทยาลัยการศึกษา 2567

20 เมษายน 2567 วิทยาลัยการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต BCA ในกิจกรรม Soft Skill ทักษะผู้นำใรศตวรรษที่ 21 พัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและคิดเชิงวิเคราะห์

18 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

สัมมนาเปิดตัวระบบแผนธุรกิจแตกต่างพิเศษ 1 เดียวในโลก

28 มกราคม 2567 บ.ฟ้าหลวงโซลูชั่น

โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน วมว

27 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

แถลงนโยบายประจำปี 2567

20 มกราคม 2567 บริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด

ประชุมคณะกรรมการจัดการข้อพิพาทมหาวิทยาลัยพะเยา

10 มกราคม 2567 กองกฎหมาย

ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ม.พะเยา

1 ธันวาคม 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

PR UP NETWORK 2024

7 ธันวาคม 2566 กองกลาง งานสื่อสารองค์กร

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะัเยา ครั้งที่ 2/2566

20 พฤศจิกายน 2566 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุมคณะกรรมการศึกษาจัดการปัญหาข้อพิพาท

8 พฤศจิกายน 2566 งานคดีและสิทธิประโยชน์ กองกฎหมาย

อบรมเสริมศักยภาพครูผู้สอนกฎหมาย

6 พฤศจิกายน 2566 คณะนิติศาสตร์

อบรมหลักสูตรติวสอบนายหน้าประกันชีวิต

1 กันยายน 2566 บริษัทไทยพาณิชย์ ไพรเทค จำกัด

ประชุมทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ครั้งที่ 2)

8 กันยายน 2566 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) อพท.

โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย หัวข้อ การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

31 สิงหาคม 2566 งานแผนงาน วิทยาเขตเชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันนวัติกรรมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 กรกฎาคม 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา