SDG

Home >SDG

SDG5

ขอเชิญชวนนักเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
20 กุมภาพันธ์ 2567
Meeting of the Mind 2024
10 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567
21 ธันวาคม 2566
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2566
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์
13 กันยายน 2566
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565