SDG

Home >SDG

SDG4

รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
3 เมษายน 2567
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
28 มีนาคม 2567
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
28 มีนาคม 2567
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
13 มีนาคม 2567
อบรม Microsoft Word
23 กุมภาพันธ์ 2567
ขอเชิญชวนนักเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
20 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
31 มกราคม 2567
ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 มกราคม 2567
สัมมนาการบริหารการศึกษา
27 มกราคม 2567
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
23 มกราคม 2567
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
20 มกราคม 2567
วันเด็กแห่งชาติ 2567
13 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567
21 ธันวาคม 2566
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
19 ธันวาคม 2566
ต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
9 ธันวาคม 2566
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
1 ธันวาคม 2566
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 พฤศจิกายน 2566
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
21 พฤศจิกายน 2566
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
18 ตุลาคม 2566
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
27 กันยายน 2566
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2566
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์
13 กันยายน 2566
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
31 สิงหาคม 2566
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5 สิงหาคม 2566
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566
พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
17 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66
17 มิถุนายน 2566
ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย
7 มิถุนายน 2566
เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)
7 มิถุนายน 2566
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
12 พฤษภาคม 2566
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
22 ธันวาคม 2565
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2565
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
9 พฤศจิกายน 2565
อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ
31 สิงหาคม 2565
กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย
20 สิงหาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien
4 กรกฎาคม 2565
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65
12 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA
11 เมษายน 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565
ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021
21 ธันวาคม 2564
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ
12 พฤศจิกายน 2564