SDG

Home >SDG

SDG17

รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
3 เมษายน 2567
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
28 มีนาคม 2567
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
28 มีนาคม 2567
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
13 มีนาคม 2567
อบรม Microsoft Word
23 กุมภาพันธ์ 2567
วัดแสงสว่างในวิทยาเขตเชียงราย
15 กุมภาพันธ์ 2567
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
31 มกราคม 2567
ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 มกราคม 2567
สัมมนาการบริหารการศึกษา
27 มกราคม 2567
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
23 มกราคม 2567
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
20 มกราคม 2567
วันเด็กแห่งชาติ 2567
13 มกราคม 2567
Meeting of the Mind 2024
10 มกราคม 2567
รวมพลังสร้างสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย
27 ธันวาคม 2566
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567
21 ธันวาคม 2566
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
19 ธันวาคม 2566
ต้อนรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
9 ธันวาคม 2566
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
1 ธันวาคม 2566
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
29 พฤศจิกายน 2566
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 พฤศจิกายน 2566
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
21 พฤศจิกายน 2566
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
14 พฤศจิกายน 2566
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
7 พฤศจิกายน 2566
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
2 พฤศจิกายน 2566
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
18 ตุลาคม 2566
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
27 กันยายน 2566
ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
22 กันยายน 2566
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2566
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์
13 กันยายน 2566
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
31 สิงหาคม 2566
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5 สิงหาคม 2566
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566
พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
17 มิถุนายน 2566
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66
17 มิถุนายน 2566
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
16 มิถุนายน 2566
ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย
7 มิถุนายน 2566
เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)
7 มิถุนายน 2566
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
16 พฤษภาคม 2566
ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย
16 พฤษภาคม 2566
ต้อนรับคณะอบรม อบจ. เชียงราย
8 พฤษภาคม 2566
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2565
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
22 ธันวาคม 2565
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
21 ธันวาคม 2565
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
17 ธันวาคม 2565
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
22 กันยายน 2565
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13 กันยายน 2565
อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ
31 สิงหาคม 2565
เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
20 สิงหาคม 2565
กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย
20 สิงหาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien
4 กรกฎาคม 2565
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565
ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
1 กรกฎาคม 2565
เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 มิถุนายน 2565
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
21 พฤษภาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับบริษัทนินจาโลจิสติกส์
6 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA
11 เมษายน 2565
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565
9 เมษายน 2565
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
28 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565
ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565
วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล
9 กุมภาพันธ์ 2565
พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย
31 มกราคม 2565
นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย
31 ธันวาคม 2564
ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021
21 ธันวาคม 2564
อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด
24 พฤศจิกายน 2564
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ
12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ตุลาคม 2564