SDG

Home >SDG

SDG1

วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
31 มกราคม 2567
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
19 ธันวาคม 2566
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
17 ธันวาคม 2565
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
21 พฤษภาคม 2565
ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021
21 ธันวาคม 2564