รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ

sdg4 sdg17
3 เมษายน 2567
1454

วิทยาเขตเชียงรายขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองกลุ่มบริหารธุรกิจ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 วันที่ 30 มีนาคม 2567 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาเขตเชียงราย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าผ่านสื่อเฟซบุ๊กที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย” ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 362
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 294
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 335
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 414