สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

sdg4 sdg17
28 มีนาคม 2567
757

วิทยาเขตเชียงรายดำเนินโครงการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้นิสิตนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวม (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา

สอบ IS

ในการนี้ รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล และ ผศ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 12 คน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานไปตีพิมพ์ในวารสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ต่อไป อีกด้วย

สอบ IS

สอบ IS

สอบ IS

สอบ IS

สอบ IS

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 276
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415