แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

sdg4 sdg17
13 มีนาคม 2567
884

วันที่ 13 มีนาคม 2567 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ตามเกณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนพัฒนาศักยภาพและแผนการเข้าสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ ระยะเวลา 5 ปี

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกล่าวถึงแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) พร้อมอธิบายเกณฑ์การประกวดส่วนงาน/หน่วยงานที่มีการการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ระยะเวลาดำเนินการและการประเมินความสำเร็จของปี 2567 พร้อมยกตัวอย่างการทำแผน (IDP) ระยะ 5 ปี ให้มองถึงบันไดสูงขึ้น 5 ขั้น โดยขั้นสูงสุดคือเป้าหมาย จากนั้นให้เดินขึ้นบันไดทีละขั้น ซึ่งเป็นเป้าหมายย่อย กล่าวคือในแต่ละขั้นต้องตั้งเป้าหมายว่าจะพัฒนาอะไร ทำอย่างไร โดยอาศัย Job Description ที่กำหนดตำแหน่งงานของแต่ละคนเป็นฐานในการคิด เมี่อมีเป้าหมายแต่ละขั้นแล้ว ก็ให้ไต่ไปตามเป้าหมายทีละขั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่วางไว้ในปีที่ 5 ของแผนการพัฒนารายบุคคลที่กำลังจัดทำกันอยู่

KM

KM

กิจกรรมดังกล่าว เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP) ของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (คนงาน) นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการพัสดุ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) นี้ ทำให้สะท้อนภาพการทำงานของวิทยาเขตเชียงราย อีก 5 ปี ข้างหน้า คือ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ (Professional) ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า U : Unity ทำงานเป็นทีม P : Professional เป็นมืออาชีพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ sdg4 sdg17 31 สิงหาคม 2565 445
  • อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด sdg17 24 พฤศจิกายน 2564 361
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 440