ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

sdg4 sdg11 sdg17
28 พฤศจิกายน 2566
444

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต้อนรับคณะฝึกอบรมจากรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในโอกาสที่ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 67 นาย ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับผอ.

ตรวจความเรียบร้อย

ในการนี้ นายธนเดช นุชรุ่งเรือง ผู้บริหารโรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหัวข้อสำคัญในการอบรมประกอบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและการสังเกตจดจำ การบังคับจราจร การรายงานเหตุการณ์ แผนเผชิญเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การประชาสัมพันธ์และบริการ การปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกทบทวน

ฝึกทำ CBR

วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goals หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร ตลอดจนสาธารณชนที่มาติดต่อหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 402
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 335
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 308
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332