ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

sdg4 sdg17
21 พฤศจิกายน 2566
428

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาในโอกาสที่จัดประชุม ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผอ.กล่าวต้อนรับ

รองศาสาตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานพันธกิจของวิทยาเขตซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการ 2 ด้าน คือด้านวิชาการ และด้านบริการให้เช่าสถานที่และห้องพัก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ด้านวิชาการ สาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566 ได้แก่
          1. การศึกษามหาบัณฑิต
          2. หลักสูตรและการสอน
          3. ภูมิสารสนเทศประยุกต์
สาขาวิชาที่จะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท ได้แก่
          1. การบริหารการศึกษา
          2. หลักสูตรและการสอน
          3. นวัตกรทางการศึกษา
          4. สะเต็มศึกษา
          5. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          6. ภูมิสารสนเทศประยุกต์
          7. การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
          8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
          9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในระดับปริญญาเอกจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2567 อยู่ 2 สาขาวิชา ได้แก่
          1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
          2. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2567 สามารถติดตามการรับสมัครได้ที่ https://admission.up.ac.th/

สำหรับการให้บริการด้านการเช่าพื้นที่และห้องพัก วิทยาเขตเชียงรายมีห้องประชุม สำหรับการอบรม สัมมนา รองรับตั้งแต่ 20-300 คน มีอุปกรณ์ สื่อ ครบครันทันสมัย สามารถเลือกรูปแบบห้องประชุมได้ มีลานจอดรถกว้างขวาง นอกจากนี้วิทยาเขตเชียงรายยังมีห้องพักยูพีริมกก สำหรับให้บริการแก่ บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป แบ่งเป็นห้องปรับอากาศธรรมดา และห้องปรับอากาศ VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งนี้สามารถจองสถานที่และห้องพักได้ที่ โทร 0 5315 2152

ห้องประชุม

อาคารเรียนรวม

ลานจอดรถ

ห้องพักยูพีริมกก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332