ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

sdg4 sdg17
16 พฤศจิกายน 2566
395

วันที่ 16 พฤศจิกายน2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์

อาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการต้อนรับจาก นายอภิปาย โสภายิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ นายกฤษณะ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นิสิตฝึกประสบการณ์

แผนการฝึกงาน

ในการนี้ นิสิตผู้เข้ารับการนิเทศได้นำเสนอแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ต่ออาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้ นิสิตผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา จะได้รับความรู้ในงานบริหารงานด้านต่าง ๆ ในหน่วยงานทางการศึกษา และจะได้นำประสบการณ์ตรงไปใช้ในการทำงาน การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 294
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 414