ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6

ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6

sdg3 sdg6 sdg11 sdg17
14 พฤศจิกายน 2566
2000

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

ผอ.ติดตามการดำเนินงานฯ

ผู้อำนวยการติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย และให้ผู้รับผิดชอบในหมวดที่ 4 การจัดการของเสียและหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง นำเสนอแผนการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้ รวมถึงประกาศที่สำคัญและมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงรายในปี พ.ศ. 2567

นางวิชิดา

ในการนี้ นางวิชิดา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบสำนักงานสีเขียวหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ได้นำเสนอการจัดการขยะตามจุดต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารเรียนรวม อาคารสำนักงาน อาคารหอพักยูพีริมกก และจุดทางเดินหน้าหอพักยูพีริมกก มาตรการจัดการของเสียตามหลัก 3R (Reduce: การลดขยะจากแหล่งกำเนิด) (Reuse: การใช้ซ้ำ) (Recycle: การคัดแยกขยะและรวบรวมวัสดุเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่) และแนวทางการจัดการน้ำเสียต่อที่ประชุม

นางวราภรณ์

นอกจากนี้ นางวราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ ผู้รับผิดชอบในหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน เช่น ระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บัญชีรายชื่อสินค้า ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวได้พิจารณาแผนฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน มาตรการต่าง ๆ ในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ของสำนักงานสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง