ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6

ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6

sdg3 sdg6 sdg11 sdg17
14 พฤศจิกายน 2566
405

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

ผอ.ติดตามการดำเนินงานฯ

ผู้อำนวยการติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย และให้ผู้รับผิดชอบในหมวดที่ 4 การจัดการของเสียและหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง นำเสนอแผนการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้ รวมถึงประกาศที่สำคัญและมาตรการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงรายในปี พ.ศ. 2567

นางวิชิดา

ในการนี้ นางวิชิดา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบสำนักงานสีเขียวหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ได้นำเสนอการจัดการขยะตามจุดต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารเรียนรวม อาคารสำนักงาน อาคารหอพักยูพีริมกก และจุดทางเดินหน้าหอพักยูพีริมกก มาตรการจัดการของเสียตามหลัก 3R (Reduce: การลดขยะจากแหล่งกำเนิด) (Reuse: การใช้ซ้ำ) (Recycle: การคัดแยกขยะและรวบรวมวัสดุเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่) และแนวทางการจัดการน้ำเสียต่อที่ประชุม

นางวราภรณ์

นอกจากนี้ นางวราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ ผู้รับผิดชอบในหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน เช่น ระเบียบ แนวปฏิบัติ คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บัญชีรายชื่อสินค้า ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวได้พิจารณาแผนฯ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน มาตรการต่าง ๆ ในหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ของสำนักงานสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องข่าวล่าสุด | Recent News

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
sdg4 sdg17
1 ธันวาคม 2566 313
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
sdg6 sdg7 sdg11 sdg17
29 พฤศจิกายน 2566 330
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
sdg4 sdg11 sdg17
28 พฤศจิกายน 2566 263
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
sdg4 sdg17
21 พฤศจิกายน 2566 272
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
sdg4 sdg17
16 พฤศจิกายน 2566 276

ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ | Top News

รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
sdg4 sdg17
27 กันยายน 2566 94011
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
sdg4 sdg7 sdg9 sdg13 sdg17
15 กรกฎาคม 2566 523
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
2 พฤศจิกายน 2566 438
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
7 พฤศจิกายน 2566 429
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
sdg3 sdg6 sdg11 sdg17
14 พฤศจิกายน 2566 405

CRC On D'Go

LeadershipAddwork
ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว
ส่งเสริมความเป็นไทย
เทคนิคการจัดงานอีเว้น