ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา

sdg4 sdg17
10 พฤศจิกายน 2566
481

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และ ผศ.ดร. วัชระ จตุพร อาจารย์ประจำจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย นิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์

นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง และ นางเนรี ใจวงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมได้พูดคุยติดตามการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาของนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 2

นิสิตนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติฯ

แผนการฝึกประสบการณ์

ในการนี้ นิสิตผู้เข้ารับการนิเทศ ได้นำเสนอแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 ในหัวข้อ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และสรุปผลการฝึกประสบการณ์ต่ออาจารย์นิเทศก์ ทั้งนี้ นิสิตผู้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในงานบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และจะนำประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการฝึกงานไปใช้ในการทำงานด้านบริหารสถานศึกษาต่อไปในอนาคต อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 276
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415