ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3

ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3

sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
7 พฤศจิกายน 2566
2000

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อกำหนดมาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่นๆ รวมถึงการประชุมและการจัดนิทรรศการ

ผอ.ให้คำแนะนำ

ในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวถึงสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน และให้คำแนะนำสำหรับการกำหนดมาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงการประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานเท่าที่จำเป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในสำนักงานและการให้บริการต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย

ผู้รับผิดชอบฯ เสนอข้อมูล

ที่ประชุมพิจาณาร่างฯ

นอกจากนี้ นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวปรียานุช ใจสุข นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบสำนักงานสีเขียวหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้นำเสนอ (ร่าง)มาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ประกอบด้วย มาตรการการใช้น้ำ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึงมาตรการการประชุมและการจัดนิทรรศ ต่อที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวเพื่อพิจารณาเพื่อ ให้มีความเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าในหมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับหมวดอื่นๆ ของสำนักงานสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง