ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5

ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5

sdg3 sdg7 sdg11 sdg13 sdg17
2 พฤศจิกายน 2566
2000

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องอากาศในสำนักงาน แสงในสำนักงาน เสียงในสำนักงาน ความน่าอยู่ และการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

ผู้อำนวยการกล่าวฯ

ในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวถึงสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยเน้นจุดที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารเรียนรวม ห้องพักยูพีริมกก ลานจอดรถ สวน ที่ครอบคลุมการเรียนการสอน บริการเช่าสถานที่และห้องพัก พื้นที่สีเขียวและต้องสามารถปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ต่อ นิสิต อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

น.ส. กาญจนา นำเสนอฯ

ที่ีประชุมระดมความคิดเห็น

นอกจากนี้ นางสาวกาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ สำนักงานสีเขียวหมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้นำเสนอแผนการทำงานด้านอากาศในสำนักงาน แสงในสำนักงาน เสียงในสำนักงาน ความน่าอยู่ และการเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินต่อที่ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวและได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับแผนการทำงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมตามพันธกิจของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง