ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี

ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี

sdg4 sdg8 sdg17
18 ตุลาคม 2566
446

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รศ.ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับ Yao Chun อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี

ในการนี้ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และนำเสนอข้อมูลของวิทยาเขตเชียงราย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ทำเลที่ตั้ง โครงสร้างการบริหารงาน หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท การให้บริการเช่าสถานที่ ห้องประชุม และห้องพัก แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ ในการสนทนาระหว่างวิทยาเขตเชียงรายและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี ยังครอบคลุมถึงเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถานที่และห้องพัก พัฒนาการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนรู้ ซึ่งจะทำให้วิทยาเขตเชียงรายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมตามวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตเชียงรายคือ “แหล่งรวมปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนด้วยมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน” ต่อไป

บรรยากาศการสนทนา

มอบของที่ระลึก

นอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แนะนำข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ทำเลที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ได้ฉายวิดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตเชียงราย วิดีทัศน์นำแนะจังหวัดเชียงรายที่สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการ การให้บริการสถานที่และห้องพักระหว่างวิทยาเขตเชียงรายกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซีต่อไป อีกด้วย

เยี่ยมชมวิทยาเขตฯ

เยี่ยมชมวิทยาเขตฯ

เยี่ยมชมวิทยาเขตฯ
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332