ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย

ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย

sdg1 sdg11 sdg17
8 กันยายน 2566
394

วันที่ 8 กันยายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการสังคมด้วยการต้อนรับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่จัดประชุมทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ครั้งที่ 2) จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

ต้อนรับคณะอบรม

ผู้ประชุมรับฟังการบรรยาย

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางและความสำคัญในการบูรณาการแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย การสรุปผลการจัดประชุมทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 การสรุปผลการทบทวนเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และแนวทางการดำเนินงานของบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเติมเต็มข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

อาคารเรียนรวม

บรรยากาศภายในวิทยาเขตฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415