อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

sdg4 sdg17
31 สิงหาคม 2566
358

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงรายด้วยการอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงรายในส่วนของคลังความรู้ (KM) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการอบรมจัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

อบรมเขียนบทความ

อบรมเขียนบทความ

ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงรายได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ
2. ประเภทของบทความ
3. สิ่งที่ต้องทำก่อนลงมือเขียนบทความ
4. ลักษณะเฉพาะของบทความสำหรับการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
5. องค์ประกอบของบทความ
6. โครงสร้างของบทความ


บุคลกรทำ Workshop

บุคลากรทำ workshop

ในตอนท้ายของการอบรม ได้มีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) เขียนโครงเรื่องของบทความ โดยแบ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายออกเป็น 3 กลุ่มตามงานประจำที่ทุกคนปฏิบัติอยู่ ดังนี้ กลุ่ม 1 งานวิชาการ กลุ่ม 2 งานบริหารทั่วไป และกลุ่ม 3 งานแผนงาน/งานอาคารและสถานที่ จากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงเรื่อง การเขียนบทความของตนเองเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยงาน

ทั้งนี้ บุคลากรได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากการฝึกปฏิบัติและจะได้นำบทความที่ได้นำเสนอครั้งนี้ไปปรับปรุงและสามารถเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงรายต่อไป อีกด้วย

นำเสนองานกลุ่ม

นำเสนองานกลุ่ม

นำเสนองานกลุ่ม

นำเสนองานกลุ่ม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ sdg4 sdg17 31 สิงหาคม 2565 445
  • อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด sdg17 24 พฤศจิกายน 2564 360
  • การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ sdg4 sdg17 12 พฤศจิกายน 2564 439