สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

sdg4 sdg17
5 สิงหาคม 2566
493

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย องศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตให้มีคุณภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 71 คน วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

สัมมนาทางการศึกษา

สัมมนาทางการศึกษา

ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวว่า ชีวิตคือการเดินทาง และการศึกษาก็เป็นตัวอย่างของการเดินทางที่เห็นได้ชัด คือ กว่าจะเดินทางมาถึงตอนนี้ ทุกคนก็เริ่มจากการเรียนในระดับอนุบาล ระดับประถม ระดับมัธยม ระดับปริญญาตรี และตอนนี้ก็ใกล้จะจบปริญญาโทแล้ว โครงการสัมมนาในวันนี้เปรียบเหมือนการเดินทางที่ต้องหยุดพัก เพื่อทบทวน หาทิศทางเพื่อให้สามารถก้าวต่อไปให้ถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนทำให้การสัมมนา ในวันนี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในทางเดินของชีวิต การมีมิตรที่ดี คอยชี้แนะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะดีกว่าการทำอะไรเพียงลำพัง ดังคำกล่าวภาษาอังกฤษที่ว่า If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเดินทางของชีวิตแต่ละคนต่อไป

ทั้งนี้ การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท (แผน ข) ซึ่งมีรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) กำหนดให้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

ผศ.ดร.สันติ บุณณะชาติ

สัมมนาทางการศึกษา

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำขั้นตอนการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ห้องสอบ และการกรอกเอกสารหลังจากการนำเสนอให้เรียบร้อยสมบูรณ์

สัมมนาทางการศึกษา

นิสิตนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาเขตเชียงราย ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับห้องพิธีเปิดและห้องที่จะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนิสิต จำนวน 7 ห้อง เพื่อรองรับนิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา นิสิตวิทยาเขตเชียงรายและอาจารย์ในโครงการสัมมนาการศึกษาดังกล่าว สำหรับนิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย จำนวน 3 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ
          ที่มาและความสำคัญของปัญหา
          วัตถุประสงค์
          ขอบเขตการศึกษา
          สมมติฐานการวิจัย
          นิยามศัพท์
          ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          แนวคิด
          ทฤษฎี
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          กรอบแนวคิดการทำวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
          วิธีรวบรวมข้อมูลการสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
          สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งนี้ นิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ต่อไป อีกด้วย

นำเสนอผลงานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย

นำเสนอผลงานวิจัย


 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 539