เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG

เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG

sdg4 sdg7 sdg9 sdg13 sdg17
15 กรกฎาคม 2566
623

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ดำเนินโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดอบรมผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ (BCG) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 12 กลุ่ม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs สำหรับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้จัดการโปรแกรม ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการประเมินและการกำหนดมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของกิจการ การประเมินการหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ การประเมินศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการแก้ไขปัญหามลพิษและการควบคุมสภาพแวดล้อมในฟาร์มขนาดเล็กด้วยระบบ IOT อีกด้วย
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 414