พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

sdg4 sdg17
17 มิถุนายน 2566
2000

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ณ ห้อง R503 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

ในการนี้ ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย คณาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพียงกัน

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมภายในพิธีไหว้ครู ประกอบด้วย ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนิสิตกล่าวบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำไหว้ครู นิสิตร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้น ตัวแทนนิสิตเชิญพานดอกไม้ธูปเทียนเคารพอาจารย์ ประกอบด้วย สาขาบริหารการศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 และนิสิตสาขาภูมิสารสนเทศประยุกต์ชั้นปีที่ 2

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 538