ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66

sdg4 sdg17
17 มิถุนายน 2566
2000

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับแนะนำบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในขณะที่กำลังศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ ณ ห้อง R503 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิต

ปฐมนิเทศนิสิต

ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนิสิต พร้อมทั้งกล่าวถึงการเรียนในระดับบัณฑิตให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ผู้เรียนต้องมีทักษะทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาคน สำหรับทักษะในด้านวิชาการนั้น การเรียนปริญญาตรี คือ การเรียนรู้ทฤษฎี ใช้วิธีการท่องจำ ส่วนปริญญาโท คือ การเรียนรู้เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี เราจะไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ อีกต่อไป และการเรียนปริญญาเอกนั้น จะเป็นการต่อยอดจากการเรียนปริญญโท เน้นการสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยของเรา ส่วนด้านวิชาคน การเรียนปริญญาโท มีความจำเป็นอย่างมาก เรามาเรียนเพื่อสร้างโอกาศใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่ สร้าง Connection เพื่อพาตนเองสู่ความสำเร็จในอนาคตทั้งในด้านอาชีพการงานและด้านการใช้ชีวิต จากนั้นได้แนะนำบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายให้นิสิตได้รู้จัก

ปฐมนิเทศนิสิต

นอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้แนะนำภาพรวมของวิทยาเขตเชียงรายประกอบด้วย ที่ตั้งอาคารต่าง ๆ การให้บริการห้องพักยูพีริมกก การให้บริการห้องสมุด พื้นที่ลานจอดรถ ขั้นตอนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียน การรักษาความปลอดภัย มาตราการป้องกัน Covid-19 และ Green Office ของวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิต

นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้แนะนำ บริการ IT สำหรับนิสิต เช่น UP Account การเชื่อมต่อ WiFi เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) UP Office 365 เช่น บริการอีเมล บริการจัดเก็บไฟล์ OneDrive และบริการ Microsoft Teams รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และช่องทางการติดต่อกับวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิต

นางสาวกาญจนา โปทาวี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้นำเสนอการให้บริการในงานวิชาการแก่นิสิต ดังนี้
ก่อนเข้าศึกษา: ให้คำแนะนำ/ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา, การรับสมัคร ฯลฯ
ระหว่างศึกษา: ให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูลระหว่างศึกษา เช่น
- รายวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
- การแจ้งตารางเรียนนิสิต
- การยื่นคำร้อง
- การออกหนังสือต่าง ๆ
- การทำกิจกรรมระหว่างศึกษา
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น โครงการต่าง ๆ
หลังสำเร็จการศึกษา: รับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่นิสิตต้องใช้งาน เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดให้นิสิตได้รับทราบ

ปฐมนิเทศนิสิต

และปิดท้ายด้วย นายวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้างานบริการ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้แนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เช่น สถานที่ตั้ง เวลาเปิดทำการ สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าปรับ บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ALIST OPAC Application การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์และการเข้าถึง บริการสนับสนุนการทำวิจัย บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บริการ VR Edutainment บริการบอร์ดเกมส์ บริการ Book Request บริการ LEC Chatbot “น้องบันน่า” บริการภายในศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ฯลฯ อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg17 20 สิงหาคม 2565 538