ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย

ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย

sdg4 sdg17
7 มิถุนายน 2566
407

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนวิทยาเขตเชียงราย ด้วยการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงรายที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทำแผนพัฒนาฯ

องค์ประกอบ EdPEx
 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ได้บรรยายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
หมวด 1 การนำองค์กร
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์
โดยที่หมวด 1-6 คือ กระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ดำเนินงาน คือ ADLI (Approach, Deployment, Learning, Integration) ส่วน หมวด 7 คือ ผลลัพธ์ เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการคือ LeTCI (Level, Trend, Comparison, Integration)

และกล่าวสรุปประโยชน์ของ EdPEx คือ
1. มีแนวทางอย่างเป็นระบบ (Systematic Approach)
2. มีการนำไปใช้อย่างทั่วถึง (Effective Deployment)
     – ครอบคลุมทุกระดับ (Breadth + Depth)
     – ครอบคลุมทุกกลุ่ม (Product, Market, Customer, Supplier, Workforce)
3. มีการวัดผลและนำผลกลับมาใช้ในการปรับปรุง (Learning)
4. มีการสอดรับกับกระบวนการอื่น ๆ ภายในองค์กร (Integration)

ทำแผนพัฒนาฯ

ทั้งนี้ ได้เน้นถึงหมวด 3 ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานของวิทยาเขตเชียงราย เพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจจากการรับบริการอย่างสูงสุดและเกิดความผูกพันเพื่อรักษาลูกค้าปัจจุบัน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (ลูกค้าอดีต และอนาคต) ต่อไป

ระดมสมอง

ระดมสมอง

นอกจากนี้ ได้มีการ Workshop โดยแบ่งบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อระดมสมองในหมวดที่ 3 ลูกค้า หัวข้อ กระบวนการสร้างความพึงพอใจ และกระบวนการเพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า (ประเภทของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์) กลุ่ม 1 ประกอบด้วย งานวิชาการและการสื่อสาร กลุ่ม 2 งานบริการ และกลุ่ม 3 งานอาคารและสถานที่ จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลให้มีความกระชับ ชัดเจน ให้อยู่ในประเด็นสำคัญที่ต้องการจะสื่อและไม่พูดยาวจนเกินไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ในแต่ละกลุ่มจะต้องซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากการนำเสนอเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับข้อมูลต่าง ๆ จากการระดมสมองในหมวดที่ 3 ลูกค้านี้ จะถูกรวบรวมและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป อีกด้วย

นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงาน

นำเสนอผลงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 402
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 335
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 308
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332