วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม

วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม

sdg3 sdg4 sdg17
23 พฤษภาคม 2566
294

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับผู้นำนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้นำนิสิต

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นเพื่อให้สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้สร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการพัฒนาผู้นำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้บริการห้องพักยูพีริมกก แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม

ต้อนรับ อบจ.เชียงราย

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

บริการเช่าสถานที่

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 276
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415