ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร

ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร

sdg17
16 พฤษภาคม 2566
383

วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จัดอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ จำนวน 231 คน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร

ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร

สำมะโนการเกษตร เป็นการดำเนินการทางสถิติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของประเทศ ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร และเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (มีเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง) ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการ อย่างไร มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง โดยการเก็บข้อมูล จากเกษตรกร ที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เสมือนเป็นการฉายภาพนิ่งแสดงให้เห็นลักษณะการทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415