ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

sdg17
21 ธันวาคม 2565
326

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาเขตเชียงราย นำโดย นายสุพจน์ มานะสุข หัวหน้างานบริหารทั่วไป ต้อนรับคณะฝึกอบรมจากรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ในการนี้ นายธีรพงศ์ สวาสดิ์กลิ่น ผู้บริหารโรงเรียนรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่บุคคลมือเปล่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การตรวจค้นและสังเกตจดจำ การบังคับจราจร การรายงานเหตุการณ์ แผนเผชิญเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การประชาสัมพันธ์และการบริการ การปรับปรุงบุคลิกภาพและตรวจความเรียบร้อยเครื่องแต่งกาย รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อีกด้วย

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

วิทยาเขตเชียงรายได้ให้ความร่วมมือและให้บริการด้านสถานที่แก่ รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สำหรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) โดยเฉพาะ SDG 17: Partnership for the Goals หรือการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้รับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน sdg11 sdg17 28 มิถุนายน 2565 342
  • ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021 sdg1 sdg4 sdg17 21 ธันวาคม 2564 358