พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

sdg1 sdg17
16 พฤศจิกายน 2565
536

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเพิ่มการรับรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดรายได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าลายเชียงแสนบ้านสบคำ วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นางสุนีย์ พลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสนและทีมงาน บ้านสบคำ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนการทอผ้า ขบวนการย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ (สีม่วง สีเหลือง สีแดง ฯลฯ) การทอผ้าลวดลายต่าง ๆ ประกอบด้วย ลายขอพันเสาร์ ลายมะลิ ลายกาแล ลายเสือย่อย ลายไข่ปลา และลายหงส์ดำ

พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน

นอกจากนี้ บุคลากรวิทยาเขตเชียงรายได้รับชมการสาธิตวิธีการทอผ้าลวดลายต่าง ๆ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายจะได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากการทอผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสน ช่องทางการติดต่อ วิธีการสั่งซื้อ สั่งจอง และเผยแพร่สู่สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน ก่อให้เกิดร้ายได้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และยังเป็นการช่วยขจัดความยากจนของสัมคม ชุมชนต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 276
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415