สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

sdg4 sdg17
2 กรกฎาคม 2565
460

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการสัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น จำนวน 40 คน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับฟังความก้าวหน้างานวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยแก่นิสิตที่นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิทยาเขตเชียงราย ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับห้องที่จะนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนิสิต จำนวน 5 ห้อง เพื่อรองรับนิสิตและอาจารย์ในโครงการสัมมนาการศึกษาดังกล่าว สำหรับนิสิตได้นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยซึ่งมีข้อมูลประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บทนำ 
     ที่มาและความสำคัญของปัญหา
     วัตถุประสงค์ 
     ขอบเขตการศึกษา 
     สมมติฐานการวิจัย
     นิยามศัพท์ 
     ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     แนวคิด
     ทฤษฎี 
     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
     กรอบแนวคิดการทำวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
     วิธีรวบรวมข้อมูลการสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ
     วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ทั้งนี้ นิสิตจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถนำผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ต่อไป อีกด้วย


                


                
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 276
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415
  • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา sdg4 sdg17 1 มีนาคม 2565 461