อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

sdg4 sdg17
22 มิถุนายน 2565
276

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 105 คน จากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน 16 สถาบัน ร่วมจัด โครงการอบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22- 24 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

ในการนี้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ นางจารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถึง โอกาสและความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงราย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแนะนำบริการของวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านวิชาการและบริการห้องพักและเช่าสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท การจัดประชุม สัมมนา และการเข้าพักอาศัย ณ ห้องพัก ยูพี ริมกก ของวิทยาเขตเชียงราย ในอนาคตอีกด้วย

อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา

สำหรับอาคารเรียนรวมของวิทยาเขตเชียงรายถูกออกแบบให้มีทางลาดเข้าอาคาร ทางลาดเข้าประตูอาคาร ทางลาดประตูห้องน้ำ ทางลาดหน้าประตูลิฟท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตพิการสร้างโอกาสที่เทียมกันในการเข้าถึงด้านการศึกษาและบริการต่าง ๆ ของวิทยาเขตเชียงราย

ทั้งนี้ บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย ตลอดช่วงเวลาอบรมดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 368
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 252
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 295
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 391
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 415
  • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา sdg4 sdg17 1 มีนาคม 2565 461