ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

sdg4 sdg5 sdg17
18 มิถุนายน 2565
295

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่และให้ความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทราบถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างที่กำลังศึกษาจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ ณ ห้อง R503 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนิสิต พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสังคม และวิทยาเขตเชียงรายสำหรับนิสิต โดยมีวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตเชียงราย คือ ปัญญารวมหมู่สู่การพัฒนาชุมชนด้วยมาตรฐานสากล
ค่านิยม: CRC
          Collectivity: ปัญญารวมหมู่
          Responsibility: ความรับผิดชอบ
          Congeniality: ความเป็นมิตร
วัฒนธรรมองค์กร: The IIO Totality
          I-for-myself: การปฏิบัติตนเพื่อตนเอง
          I-for-others: การปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น
          Others-for-me: ผู้อื่นปฏิบัติตนเพื่อตัวเราเอง

จากนั้นได้แนะนำบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายให้นิสิตได้รู้จัก รวมทั้งฝากข้อคิดให้กับนิสิตในการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ทักษะวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

นอกจากนี้ นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ ได้นำเสนอการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แนะนำเส้นทางการเดินทางมายังวิทยาเชียงราย ประตูเข้า-ออก เพื่อให้นิสิตได้รับทราบ

จากนั้น นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอ UP Account เพื่อเข้าใช้งาน WiFi และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) และ Account เพื่อเข้าใช้บริการออนไลน์และบริการสื่อสารต่าง ๆ เช่น บริการอีเมล บริการจัดเก็บไฟล์ OneDrive และบริการ Microsoft Teams รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ IT สำหรับนิสิต และช่องทางการติดต่อกับวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย

จากนั้น นางสาวกาญจนา โปทาวี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้นำเสนอการให้บริการในงานวิชาการแก่นิสิต ดังนี้
ก่อนเข้าศึกษา: ให้คำแนะนำ/ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา, การรับสมัคร ฯลฯ
ระหว่างศึกษา: ให้คำแนะนำ/ให้ข้อมูลระหว่างศึกษา เช่น
          - รายวิชาที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา
          - การแจ้งตารางเรียนนิสิต
          - การยื่นคำร้อง
          - การออกหนังสือต่าง ๆ
          - การทำกิจกรรมระหว่างศึกษา
          - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น โครงการต่าง ๆ
หลังสำเร็จการศึกษา: รับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่นิสิตต้องใช้งาน เช่น ระบบบริการการศึกษา (REG) ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้บริการห้องสมุดให้นิสิตได้รับทราบ

และปิดท้ายด้วย นางวิชิดา รุ่งเรื่อง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำเสนอบริการของวิทยาเขตเชียงราย คือ บริการเช่าสถานที่และห้องพัก ข้อมูลประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก และช่องทางติดต่อในการจองห้องพักสำหรับนิสิตที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 363
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ sdg4 sdg5 sdg17 19 พฤษภาคม 2565 336
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 414
  • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา sdg4 sdg17 1 มีนาคม 2565 461