วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

sdg4 sdg5 sdg17
19 พฤษภาคม 2565
336

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นการปรับสมดุลของการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคม และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้นำเอาแนวคิดหลักหรือ SDG ทั้ง 17 ด้านไปปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักในการปรับสมดุลของการพัฒนาทั้ง 3 ด้านดังกล่าว  

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์

พร้อมกันนี้ บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงรายตลอดช่วงเวลาของการจัดโครงการ สำหรับห้องพักยูพีริมกก แบ่งออกเป็นห้องปรับอากาศ และห้องปรับอากาศ VIP รวมทั้งหมด 24 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน สถานที่จอดรถที่กว้างขวาง และมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น สามารถชมวิวแม่น้ำกกแม่น้ำสายหลักที่ไหล่ผ่านตัวเมืองเชียงราย การเดินทางมายังที่พักทำได้สะดวก รวดเร็ว


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 23 กรกฎาคม 2565 362
  • สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 459
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg4 sdg17 2 กรกฎาคม 2565 367
  • อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา sdg4 sdg17 22 มิถุนายน 2565 275
  • วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม sdg1 sdg17 18 มิถุนายน 2565 251
  • ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย sdg4 sdg5 sdg17 18 มิถุนายน 2565 294
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65 sdg4 12 พฤษภาคม 2565 636
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 16 มีนาคม 2565 390
  • วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม sdg4 sdg5 sdg17 12 มีนาคม 2565 414
  • การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา sdg4 sdg17 1 มีนาคม 2565 460