อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA

อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA

sdg4 sdg17
11 เมษายน 2565
308วันที่ 11 เมษายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) และแผนพัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามเกณฑ์ TQAในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยค่านิยมหลักทั้ง 11 ข้อได้แก่
1. มุมมองในเชิงระบบ
2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า
4. การให้ความสำคัญกับบุคลากร
5. การเรียนรู้ขององค์กร และความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. การทำประโยชน์ให้สังคม
10. จริยธรรมและความโปร่งใสและ
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์
รวมถึงการให้ข้อชี้แนะในการดำเนินการ TQA ทั้ง 7 หมวดคือ
หมวด 1 การนำองค์กร
หมวด 2 กลยุทธ์
หมวด 3 ลูกค้า
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 บุคลากร
หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ สำหรับจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ การเปรียบเทียบข้อมูลกับคู่แข่ง ความสอดคล้องกันของผลลัพธ์ของวิทยาเขตเชียงรายและระดับมหาวิทยาลัย อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 402
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 335
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295