รับรางวัล ITA ประจำปี 2565

รับรางวัล ITA ประจำปี 2565

sdg17
9 เมษายน 2565
304วันที่ 7 เมษายน 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่วิทยาเขตเชียงรายได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยที่วิทยาเขตเชียงรายมีผลการประเมินในระดับ A (92.29%) ซึ่งสูงกว่า ปีที่ผ่านมา A (90.95%)

สำหรับการประเมิน ITA โดยทั่วไปจะเน้นอยู่ 6 หลักที่สำคัญ คือ 1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า และการประเมิน UP ITA ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีนี้ มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมิน

ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมประเมิน

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายจะได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมิน UP ITA เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป อีกด้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295