ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

sdg17
28 มีนาคม 2565
322

วันที่ 28 มีนาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ณ วิทยาเขตเชียงราย เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน ในการนี้ ผู้อำนวยการ วิทยาเขตเชียงราย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบของวีดิทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

การบริหารงานของวิทยาเขตเชียงรายยึดค่านิยมและแนวคิดหลักในการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้ง 11 ข้อได้แก่
1. มุมมองในเชิงระบบ 
2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
4. การให้ความสำคัญกับบุคลากร 
5. การเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว 
6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. การทำประโยชน์ให้สังคม 
10. จริยธรรมและความโปร่งใสและ 
11. การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้
1. งานวิชาการ เปิดสอน 3 หลักสูตร มีนิสิตรวม 117 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษารวม 61 คน  
2. งานบริหารทั่วไป เปิดให้บริการเช่าสถานที่และห้องพัก โดยมีรายได้รวมตลอดปี 207,625 บาท  
3. งานแผนงาน รับผิดชอบการทำแผนต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือ (ITA) ซึ่งได้รับรางวัลในระดับ A ด้วยคะแนน (90.95) ซึ่งสูงกว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้ระดับ A ด้วยคะแนน (86.33) และพัฒนาสารสนเทศการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานวิชาการโดยได้พัฒนาห้อง Media Production Learning Space เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่กำหนดให้นิสิตสร้างนวัตกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับสังคมและชุมชนในด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงานบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างระบบแจ้งเตือนกิจกรรมของวิทยาเขตผ่าน Line กลุ่ม เพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้ข้อมูลตรงกัน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลานอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกัน เช่น การเปิดหลักสูตรปริญญา หลักสูตรอบรมยะยะสั้น การบูรณาการทำงานร่วมกันของคณะต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร การบริการเช่าสถานที่และห้องพัก การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อีกด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 402
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 335
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 308
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 304
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295