ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565

ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565

sdg17
1 มีนาคม 2565
358
วันที่ 1 มีนาคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้ติดตามจากคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของวิทยาเขตเชียงราย ตามกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตามปฏิทินการดำเนินงาน ITA มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วย
        ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ
        ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ
        ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละงานได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ITA ประจำปี 2565 ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) จำนวนผู้ประเมินแล้ว 11 คน (ครบตามจำนวนที่กำหนด) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT) ประเมินแล้ว 95 คน (จำนวนที่กำหนด 100 คน) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน OIT (จำนวน 41 ข้อ) (จำนวนที่กำหนด 43 ข้อ)

นอกจากนี้ บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นต่อไป อีกด้วย
 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332
  • พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย sdg17 31 มกราคม 2565 295