พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย

พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย

sdg17
31 มกราคม 2565
295

วันที่ 31 มกราคม 2565 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐานระดับสากล  รองรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ วิทยาเขตเชียงรายได้รับเกียรติจาก นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ และนายนันทวัฒน์ เมืองช้าง จากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร บรรยายใน โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย ประกอบด้วย การเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การทำ SEO Google ด้วยเทคนิคการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) การออกแบบโครงสร้าง (Structure) การสร้างเนื้อหา (Content) ประโยชน์และเทคนิคการทำ Backlink รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ตามเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย
    1. SSL Certificates
    2. Site Map
    3. Title Tag
    4. Site Description
    5. การเขียนคําอธิบายรูปภาพ
    6. การทำ Web Responsive
    7. ปฏิทินกิจกรรม
    8. การเผยแพร่บทความและบทความสัมภาษณ์
    9. การทำเว็บ 2 ภาษา
    10. การใช้ Google Analytics 
    11. ความสวยงามของเว็บไซต์นอกจากนี้ บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่าน การเพิ่มระยะเวลาให้อยู่หน้าเว็บนานขึ้น และจุดแก้ไขเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 357
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332