นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย

นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย

sdg17
31 ธันวาคม 2564
307

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของวิทยาเขตเชียงรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ครบถ้วน สำหรับการตัดสินใจและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของวิทยาเขตเชียงราย

ในการนี้ นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางวราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาเขตเชียงราย ได้นำเสนอการใช้งานระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารที่ตั้ง ข้อมูลชั้นที่ตั้ง ข้อมูลผู้รับผิดชอบ สถานะครุภัณฑ์ สิทธิ์ผู้ใช้งาน การบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ คือ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล และระบบรถเข็นครุภัณฑ์ ระบบตรวจครุภัณฑ์เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และระบบรายงาน เช่น รายงานข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามหมวดหมู่ต่าง ๆ รายงานข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลอาคารที่ตั้ง รายงานข้อมูลชั้นที่ตั้ง รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบ และรายงานข้อมูลสถานะครุภัณฑ์

นอกจากนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน การเพิ่มเติมระบบในส่วนของการแจ้งซ่อมบำรุง และการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ต่อผู้อำนวยการ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป อีกด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
  • รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล sdg17 22 กันยายน 2565 438
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน sdg17 13 กันยายน 2565 458
  • เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ sdg17 20 สิงหาคม 2565 401
  • วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien sdg4 sdg17 4 กรกฎาคม 2565 398
  • ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม sdg17 1 กรกฎาคม 2565 334
  • อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA sdg4 sdg17 11 เมษายน 2565 307
  • รับรางวัล ITA ประจำปี 2565 sdg17 9 เมษายน 2565 303
  • ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา sdg17 28 มีนาคม 2565 321
  • ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565 sdg17 1 มีนาคม 2565 358
  • วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล sdg17 9 กุมภาพันธ์ 2565 332