ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

Home >ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด ค้นหาข่าว

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา
1 ธันวาคม 2566 314
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2
29 พฤศจิกายน 2566 335
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
28 พฤศจิกายน 2566 263
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
21 พฤศจิกายน 2566 273
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566 277
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566 65
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6
14 พฤศจิกายน 2566 405
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566 310
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3
7 พฤศจิกายน 2566 431
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5
2 พฤศจิกายน 2566 438
ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกว่างซี
18 ตุลาคม 2566 318
รับรางวัลชมเชยประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
27 กันยายน 2566 2000
ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
22 กันยายน 2566 274
สานสัมพันธ์น้องพี่บริหารการศึกษา
16 กันยายน 2566 363
อบรมการเขียนวิจัยในมนุษย์
13 กันยายน 2566 271
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566 244
อบรมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
31 สิงหาคม 2566 260
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5 สิงหาคม 2566 367
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566 380
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566 523
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566 324
พิธีไหว้ครูนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
17 มิถุนายน 2566 2000
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย ปี 66
17 มิถุนายน 2566 743
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
16 มิถุนายน 2566 659
ทำแผนพัฒนาวิทยาเขตเชียงราย
7 มิถุนายน 2566 300
เข้าศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์ (มศว)
7 มิถุนายน 2566 318
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566 198
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
16 พฤษภาคม 2566 290
ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย
16 พฤษภาคม 2566 216
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
12 พฤษภาคม 2566 378
ต้อนรับคณะอบรม อบจ. เชียงราย
8 พฤษภาคม 2566 629
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566 352
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566 205
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566 391
ร่วมงานฟื้นใจเมือง
25 กุมภาพันธ์ 2566 276
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566 496
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566 260
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
24 ธันวาคม 2565 202
ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
22 ธันวาคม 2565 260
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565 2000
ฝึกอบรมทบทวนความรู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
21 ธันวาคม 2565 244
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
17 ธันวาคม 2565 465
วิทยาเขตเชียงรายรักษ์โลก
17 พฤศจิกายน 2565 254
สัมมนาทางการบริหารการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2565 391
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565 408
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
9 พฤศจิกายน 2565 327
Recycle ฝาขวดน้ำอย่างสร้างสรรค์
8 พฤศจิกายน 2565 290
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
6 ตุลาคม 2565 253
รับรางวัลชนะเลิศประกวดเว็บไซต์มาตรฐานสากล
22 กันยายน 2565 295
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13 กันยายน 2565 333
อบรมการถ่ายทำวีดิโอและตัดต่อวีดิโอ
31 สิงหาคม 2565 318
เข้าร่วมสัมมนาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
20 สิงหาคม 2565 287
กีฬาสีสัมพันธ์บริหารการศึกษาวิทยาเขตเชียงราย
20 สิงหาคม 2565 452
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565 268
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับ Professor Timothy E. O'Brien
4 กรกฎาคม 2565 318
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565 330
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565 245
ประกวดคลิปวีดิทัศน์คุณธรรม จริยธรรม
1 กรกฎาคม 2565 233
เครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
28 มิถุนายน 2565 250
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565 193
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565 186
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565 216
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
21 พฤษภาคม 2565 196
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 268
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65
12 พฤษภาคม 2565 428
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับบริษัทนินจาโลจิสติกส์
6 พฤษภาคม 2565 194
อบรมเชิงปฏิบัติการ TQA
11 เมษายน 2565 217
รับรางวัล ITA ประจำปี 2565
9 เมษายน 2565 233
ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
28 มีนาคม 2565 235
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565 300
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565 314
ติดตามความก้าวหน้า ITA ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565 263
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565 321
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565 320
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565 271
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565 399
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565 369
วิทยาเขตเชียงรายงดรับของกำนัลทุกเทศกาล
9 กุมภาพันธ์ 2565 252
พัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย
31 มกราคม 2565 228
นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย
31 ธันวาคม 2564 232
ร่วมงานนิทรรศการงานไม้ดอกอาเซียน เชียงราย 2021
21 ธันวาคม 2564 262
อบรมการบันทึกเสียงในห้องอัด
24 พฤศจิกายน 2564 269
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานในงานประจำ
12 พฤศจิกายน 2564 344
ประกาศวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ตุลาคม 2564 385