ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

Home >ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

ข่าววิชาการ

รางวัลชนะเลิศกลุ่มบริหารธุรกิจ
3 เมษายน 2567 1454
สอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
28 มีนาคม 2567 756
อบรม Microsoft Word
23 กุมภาพันธ์ 2567 570
ขอเชิญชวนนักเรียนมัยธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
20 กุมภาพันธ์ 2567 131
วัดแสงสว่างในวิทยาเขตเชียงราย
15 กุมภาพันธ์ 2567 783
ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
27 มกราคม 2567 620
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
20 มกราคม 2567 273
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567
21 ธันวาคม 2566 2000
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566 395
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566 199
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566 480
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566 393
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566 524
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566 623
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566 463
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566 293
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
16 พฤษภาคม 2566 382
ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย
16 พฤษภาคม 2566 341
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
12 พฤษภาคม 2566 534
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566 594
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566 303
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566 509
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566 747
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566 359
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565 2000
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565 535
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
9 พฤศจิกายน 2565 419
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
6 ตุลาคม 2565 336
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565 363
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565 459
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565 367
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565 275
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565 251
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565 295
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 336
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65
12 พฤษภาคม 2565 636
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565 390
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565 415
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565 461
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565 414
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565 350
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565 547
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565 484