ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

Home >ข่าวและผลงานเด่นทั้งหมด

ข่าววิชาการ

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
16 พฤศจิกายน 2566 277
ประชาสัมพันธ์และสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่มีความประสงค์จะอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
16 พฤศจิกายน 2566 65
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
10 พฤศจิกายน 2566 310
ต้อนรับคณะพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชียงราย
8 กันยายน 2566 244
เขียน ABSTRACT งานวิจัย
15 กรกฎาคม 2566 380
เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG
15 กรกฎาคม 2566 523
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อการเขียน ABSTRACT งานวิจัย
6 กรกฎาคม 2566 324
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
23 พฤษภาคม 2566 198
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
16 พฤษภาคม 2566 290
ต้อนรับคณะอบรมกู้ภัยทางน้ำและดำน้ำกู้ภัย
16 พฤษภาคม 2566 216
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
12 พฤษภาคม 2566 378
ศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
1 เมษายน 2566 352
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
25 มีนาคม 2566 205
อบรมการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
17 มีนาคม 2566 391
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการบริหารการเงินขององค์กรอย่างยั่งยืน
24 กุมภาพันธ์ 2566 496
ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์
26 มกราคม 2566 260
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2566
21 ธันวาคม 2565 2000
พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชน
16 พฤศจิกายน 2565 408
อบรมการใช้งานระบบ iThesis
9 พฤศจิกายน 2565 327
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
6 ตุลาคม 2565 253
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
23 กรกฎาคม 2565 268
สัมมนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2 กรกฎาคม 2565 330
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
2 กรกฎาคม 2565 245
อบรมเครือข่ายนักศึกษาพิการ ในระดับอุดมศึกษา
22 มิถุนายน 2565 193
วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสังคม
18 มิถุนายน 2565 186
ปฐมนิเทศนิสิตวิทยาเขตเชียงราย
18 มิถุนายน 2565 216
วิทยาเขตเชียงรายต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 268
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับบัณฑิตศึกษาปี 65
12 พฤษภาคม 2565 428
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
16 มีนาคม 2565 300
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
12 มีนาคม 2565 314
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แรกเข้าศึกษา
1 มีนาคม 2565 321
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2565 320
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2565 271
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
12 กุมภาพันธ์ 2565 399
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเรียนรู้บูรณาการสมอง
10 กุมภาพันธ์ 2565 369