Untitled Document

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ


ปรัชญา
ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All)
ปณิธาน
วิทยาเขตเชียงราย มุ่งมั่นปฏิบัติตามปณิธานมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)
วิสัยทัศน์
วิทยาเขตเชียงราย แหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะเด่น มีประสบการณ์ตรง มีความพร้อมในทุกด้าน
2. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยใช้ทุนปัญญาเพื่อสังคมและชุมชน
3. บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายทันสมัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสังคมและประเพณีไทยอันดีงาม
5. บริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น Green University
วัตถุประสงค์
1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์ตรงมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเลิศในวิชาการ สามารถประกอบวิชาชีพและแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้อย่างดีเยี่ยม
2. ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยเพื่อสร้างปัญญารวมหมู่
3. ประชาชนได้รับความรู้ทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance) โปร่งใส ยุติธรรม
6. เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น Green Universityการเรียนการสอนและบรรยากาศภายในวิทยาเขต เป็นอย่างไร ?


บรรยากาศภายในวิทยาเขต

บนพื้นที่ 15 ไร่ วิทยาเขตได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ครอบคลุมภาคกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยอาคารเรียนรวมที่วิทยาเขตถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ระบบห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) รองรับการศึกษาในศษวรรษที่่่ 21...

เพิ่มเติม

บรรยากาศการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาเขตเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. เรียนจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียน ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาการและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละสาขาวิชา ทำให้ผู้เรียนได้รับประการณ์โดยตรง และได้รับความรู้อย่างแท้จริง...

เพิ่มเติม

หอพักบริการนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ห้องพักยูพีริมกก เป็นห้องพักอยู่ภายในวิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่พักสำหรับ บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ...

เพิ่มเติม

ช่องเวลาการรับสมัคร

วิทยาเขตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ สมัครออนไลน์ที่ http://admission.up.ac.th ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือน สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-5315-2152

เพิ่มเติม