ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2561

การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบทอดกันเป็นเวลาช้านาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาเขตเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากรวิทยาเขตเชียงราย ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษานี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมสืบสานประเพณีที่งดงามของไทย 2) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป 3) เพื่อให้บุคลากรเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
Last updated 20 กรกฎาคม 2561

  • ติดต่อเรา
  • © 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
    333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
    โทรศัพท์ 0-5315-2152, 0-5315-2177, โทรสาร 0-5315-2151