โครงการบริการวิชาการโดยนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษาชั้นปีที่ 1

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งบุคลากร ครู นักเรียน ชุมชน กรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานราชการ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่าน ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และวิทยาเขตเชียงราย ร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการนิสิตระดับปริญญาโทขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรญาบรรณวิชาชีพกับกิจกรรมการบริการวิชาการ 2) เพื่อศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารและการนำหลักคุณจริยธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ ทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการบริการวิชาการและการเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบการนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต. แม่ข้าวต้ม อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย) และโรงเรียนที่นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (โรงเรียนป่าแดงวิทยา ต. หัวง้ม อ. พาน จ. เชียงราย) จนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป
Last updated 10 กรกฎาคม 2561

  • ติดต่อเรา
  • © 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
    333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
    โทรศัพท์ 0-5315-2152, 0-5315-2177, โทรสาร 0-5315-2151