การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4 Phayao Graduate Research Conference 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ดำเนินโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองออกสู่สาธารณชน สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตทำให้เกิดความมุ่งมั่นสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในที่ประชุมวิชาการฯ ในรูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 38 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมากว่า 70 คน ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา
Last updated 20 มิถุนายน 2561

  • ติดต่อเรา
  • © 2018 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
    333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย
    โทรศัพท์ 0-5315-2152, 0-5315-2177, โทรสาร 0-5315-2151