Staff

บุคลากร

Home >บุคลากร

บุคลากรวิทยาเขต

งานบริหารทั่วไป

นายสุพจน์ มานะสุข

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3009

นางวราภรณ์ ดอนชัย

นักวิชาการพัสดุ

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3011

นางวิชิดา รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3000

นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร

นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3012

งานวิชาการ

นางสาวกาญจนา โปทาวี

นักวิชาการศึกษา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3021

นางสาวปรียานุช ใจสุข

นักวิชาการศึกษา

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3010

งานแผนงาน

นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3013

นายทองคำ กันธะ

คนงาน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3000

นายภาณุพงศ์ สิริ

คนงาน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3000

นายสุทธิพงศ์ นวลตา

คนงาน

โทร. 0 5446 6666 ต่อ 3000