Procurement

จัดซื้อจัดจ้าง

Home >จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการติดตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้ดจัดจ้างประจำปี 2564

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง