ประกาศสำคัญ | Breaking News

Education Services
International Engagement
Facilities
University Life

วีดิทัศน์แนะนำวิทยาเขต
วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร
วีดิทัศน์แนะนำห้องพักและเช่าสถานที่
CRC On The Go
แนะนำวิทยาเขตเชียงราย
แนะนำวิทยาเขตเชียงราย
แนะนำหลักสูตรบริหารการศึกษา
แนะนำหลักสูตรและการสอน

แนะนำหลักสูตรบูรณาการสมอง
แนะนำหลักสูตรสะเต็มศึกษา

แนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ
แนะนำหลักสูตรนวัตรทางการศึกษา

แนะนำหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม
แนะนำหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม
แนะนำห้องพักวิทยาเขตเชียงราย
EdPEx
Leadership@work

ฝึกวิชาชีพการบริหารการศึกษา
วิทยาเขตเชียงรายสีเขียว

ส่งเสริมความเป็นไทย
เทคนิคการจัดงานอีเว้นอย่างมืออาชีพ

กิจกรรม | Events

23 ก.ค. 2565

เปิดโอกาสทางธุรกิจ

12.00-15.00 น. บ.ฟ้าหลวงโซลูชั่น (คุณรุ่งปวีณา หันชัยเนาว์)
31 ก.ค. 2565

อบรมบุคลากร

08.00-17.00 น. คลิสตัลไอซ์เรซิน

ประกาศ | Announcement

คำสั่ง | Directives