Faq

คำถามที่พบบ่อย

Home >คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1

สาขาที่เปิดสอน ?

ตอบ

- ปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- ปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

- ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ปริญญาโท สาขาวิชาการเรียนรู้แบบบูรณาการสมอง

- ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาสะเต็มศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

- ปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด คลิก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565

2

ระบบการเรียนการสอน ?

ตอบ

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค (3 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565

3

ช่วงเวลารับสมัคร ?

ตอบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 พ.ค. 65 เข้าสู่ระบบรับสมัครคลิก http://admission.up.ac.th

อ่านประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565

4

วิธีการสมัคร ?

ตอบ

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาเขตเชียงราย ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ทุกวันในเวลาราชการ หากไม่ทราบเส้นทาง คลิกเพื่อดูแผนที่

วิธีที่ 2 สมัครออนไลน์ ผ่าน http://admission.up.ac.th และโปรดส่งเอกสารการสมัครถึงเรา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น 333/1 ม.4 ต.ริมกก อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57100

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2565

5

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

6

ค่าธรรมเนียมการศึกษา